Konkurs | Killys

Regulamin konkursu #KillysBubbleWorld

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs „#KillysBubbleWorld” („Konkurs”), przeprowadzony w Internecie, przez dystrybutora marki Killys, na profilu @killyspolska, na portalu Instagram („Profil”).

https://www.instagram.com/killyspolska/

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Inter-Vion SA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95,  02-457 Warszawa, KRS 12243, o kapitale zakładowym w wysokości 1.086.000,00 zł opłaconym w całości („Organizator”). Z Organizatorem można się skontaktować wysyłając email na adres: kontakt@inter-vion.com lub telefonicznie pod numerem +48 22 610 63 70.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia (zgoda osoby, której dane dotyczą) tylko i wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności aby umożliwić Organizatorowi wybór zwycięzcy oraz wydanie Nagrody. Udostępnienie powyższych danych we wskazanym celu jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Dane Uczestników będą przetwarzane tylko na potrzeby związane z prowadzeniem  Konkursu, i po jego zakończeniu zostaną usunięte chyba, że z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego) oraz potrzeb stanu faktycznego wynika obowiązek ich przechowywania także w okresie późniejszym.

Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie Nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, w tym na wykorzystanie jego danych osobowych w celu i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

§2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która ukończyła lat 18 (osiemnaście).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i wypełnienie warunków wskazanych w §3 ust.2 poniżej.

3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora.

§3 Terminy i zasady konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 22.05.23, od godziny 15:00, do dnia 11.06.2023 roku, do godziny 23:59.

2. Zadanie Uczestnika polega na łącznym:

1)      dodaniu krótkiego komentarza pod tym postem konkursowym na Profilu będącego odpowiedzią na pytanie,  z czym kojarzy Ci się nasza kolekcja pędzli Bubble Brush

2)      opublikowaniu na profilu Uczestnika na portalu Instagram, w czasie trwania Konkursu, posta konkursowego Uczestnika zawierającego:

a)      wykonane przez Uczestnika jedno zdjęcie lub jeden krótki film:

·      przedstawiający makijaż nawiązujący do kolorów bańkowej kolekcji pędzli Bubble Brush;

·      wykonany własnoręcznie przez Uczestnika, dowolnie wybraną przez Uczestnika techniką;

b)        hasztagi #killys #KillysBubbleWorld;

3)         oznaczeniu Profilu w treści posta konkursowego na profilu Uczestnika, poprzez użycie odnośnika @killyspolska.

Wszelkie treści posta konkursowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, muszą być stworzone osobiście przez Uczestnika i nie mogą zawierać wizerunku osób innych niż Uczestnik, jak również nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa innych osób. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż jest twórcą zdjęcia lub filmu konkursowego i wszelkich innych treści zawartych w poście konkursowym, przysługują mu do nich (oraz elementów w nich zawartych, w szczególności wizerunku) wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne lub też inne prawa własności intelektualnej, jak również, że post konkursowy zawiera wyłącznie jego własny wizerunek. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora ze wszelkich obowiązków wynikających z roszczeń osób trzecich, których podstawą byłyby okoliczności zaprzeczające prawdziwości oświadczenia zawartego w zdaniu poprzedzającym. Ani zdjęcie, ani film ani inne treści użyte w poście konkursowym Uczestnika, nie mogą być przez Uczestnika wykorzystane na potrzeby żadnego innego konkursu.

3. Zwycięzcy wybierani są przez 2 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora spoza grona Uczestników. Wybór zwycięzców nastąpi na podstawie oceny kreatywności zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia niespełniające wymagań przewidzianych Regulaminem nie będą brane pod uwagę przez Jury przy dokonywaniu wyboru zwycięzcy Konkursu.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające wymogi Regulaminu oraz posiadające swoje osobiste konto w portalu Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego portalu. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto na portalu Instagram. Dany Uczestnik może zamieścić tylko jeden post konkursowy. W przypadku zamieszczenia więcej niż jednego posta konkursowego przez tego samego Uczestnika, w Konkursie uwzględniony zostanie post zamieszczony najwcześniej, zaś kolejne będą usuwane lub pominięte w Konkursie.

5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu Organizatora.

6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Organizatora, w formie wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu Instagram, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.

7. Publikując zdjęcia oraz inne treści posta konkursowego, Uczestnik Konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi w związku z udziałem w Konkursie oraz, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu i regulaminem portalu Instagram.

8. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na portalu Instagram) na stronie konkursowej na Profilu oraz na portalu Facebook, na oficjalnym profilu Killys Polska.

9. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z wszelkich treści (w szczególności tekstów, zdjęć, filmów) zawartych w postach zamieszczonych przez niego w ramach Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na portalu Facebook, na portalu Instagram, oraz na oficjalnych profilach Killys Polska we wszelkich mediach społecznościowych.

10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

11. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (“ustawa o pdof”).

§4 Prawa autorskie i wizerunek

1.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, aby wykonane przez niego w ramach Konkursu i zamieszczone w poście konkursowym zdjęcia, filmy i inne treści (jak też zawarty w nich jego wizerunek) zostały wykorzystane przez Organizatora w przygotowanych przez niego materiałach promocyjnych lub reklamowych (udziela nieodpłatnej licencji) na oficjalnych kanałach Killys Polska, we wszelkich mediach społecznościowych.

2.    Organizator nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe jak i pokrewne do zdjęć, filmów i treści konkursowych każdego ze zwycięzców Konkursu, jak również prawo do wykorzystania w działalności promocyjnej prowadzonej za pomocą wszelkich mediów społecznościowych, wizerunku Użytkownika w tych treściach zawartego.

§5 Zwycięzcy i nagrody

1. Czterech zwycięzców Konkursu wybiera Jury wyznaczone przez Organizatora, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.

2. Jury wybierając zwycięzców Konkursu weźmie pod uwagę kreatywność zgłoszenia konkursowego. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny i nie przysługują od niego żadne odwołania.

3. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci pełnej kolekcji pędzli Bubble Brush marki Killys („Nagroda”).

4. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.

6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia.

7. Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych adresowych, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. Informacja taka zostanie wystosowana do zwycięzcy w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Instagram. W celu odebrania Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora, w wiadomości prywatnej na portalu Instagram, następujących danych:

a) Imię i nazwisko

c) Adres zamieszkania (na ten adres wyślemy Nagrodę)

d) Numer telefonu z przeznaczeniem dla podmiotu wysyłającego Nagrodę

8. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez wszystkich zwycięzców w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

9. Informacja o wygranych Nagrodach zostanie umieszczona na Profilu, na portalu Instagram, w dniu 19.06.2023. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w niniejszym paragrafie, organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej marki Killys: www.killys.pl w Zakładce Konkurs.

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

4. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.

5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora lub mailem na adres kontakt@inter-vion.com, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego lub data wpłynięcia emaila na serwer pocztowy.

7. W przypadku osób nagrodzonych w Konkursie, Organizator ma prawo do weryfikacji danych osobowych poprzez poproszenie zwycięzców o okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Zasady przeprowadzania Konkursu są zgodne z regulaminem portalu Instagram.

Konkurs | Killys